Kursy pro pedagogy

O projektu

Název projektu: Základní a střední škola pro budoucnost
Registrační značka: CZ 1.07/1.3.44/01.0052 

Jedním z cílů projektu je vytvořit školící výuková místa určená pro další vzdělávání pracovníků ZŠ a SŠ, jejich vybavení a výukové materiály, které mohou být využity i mimo výuková centra. Tato centra, umístěná v atraktivním prostředí Dolní oblasti Vítkovice, v budově s interaktivní výstavou U6 a v malebném parku při hornickém muzeu na Landeku. Součástí center jsou technické laboratoře, vybavené multidotykovou interaktivní tabulí s hlasovacím zařízením pro hodnocení žáků a v průběhu roku 2013 budou doplněny o stoleček Microsoft Surface pro interaktivní výuku menších skupin. Ve vzdělávání pedagogů budou použity i herní konzole s ovládáním pomocí pohybů lidského těla a podobné technologické možnosti pro rozšíření obzoru učitelů.

Dalším nezanedbatelným cílem je vytvoření nových vzdělávacích pro-gramů efektivní pedagogiky zaměřené na matematiku, technické a přírodní vědy a jejich integraci do výuky odborných předmětů. Součástí této aktivity je i proměna výuky s důrazem na začleňování nejnovějších poznatků vědy, tech-niky, environmentálních požadavků a priorit EU. Značná část pozornosti je věnována oblastem environmentální výchovy, jejíž negativní aspekty pociťujeme ob-zvlášť palčivě právě v Moravskoslezském kraji a inovacím i zcela novým trendům v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tyto vzdělávací programy jsou akreditovány Ministerstvem školství a v případě potřeby je po domluvě možné absolvovat je i na školách.

Výše popsané cíle tohoto projektu s sebou přinášejí vedlejší produkty se značnou přidanou hodnotou, což je například tvorba webového portálu Svět technických a přírodovědných znalostí, e-learningové metody či komentovaný blog pro výměnu zkušeností pedagogů. 

Legenda


Číslování kursů
 • trojciferná číslice, jejíž první cifra vyjadřuje akreditační kolo a dvě následující cifry pořadové číslo kursů v jednotlivých akreditačních kolech.

Údaje v závorce za názvem kursu
 • ZŠ – kurs je vhodný pro pedagogy základních škol
 • SŠ – kurs je vhodný pro pedagogy středních škol
 • G – kurs je vhodný pro pedagogy gymnázií
 • Číslo vyjadřuje maximální počet účastníků kursu)

 

BIOLOGIE

101 BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA S PODPOROU ICT (ZŠ, 15)
102 JAK OŽIVIT HODINY PŘÍRODOPISU POMOCÍ DIDAKTICKÉ HRY (ZŠ, 15)
103 EVOLUCE (SŠ, 15)
201 JAK NA BADATELSKY ORIENTOVANOU VÝUKU (ZŠ + SŠ, 15)
202 BIOLOGICKÝ KOUTEK S PODPOROU ICT (ZŠ + SŠ, 15)
203 JAK OŽIVIT HODINY PŘÍRODOPISU POMOCÍ PROJEKTOVÉ VÝUKY (ZŠ + SŠ, 15)
204 TŘÍDA VYNÁLEZCŮ – BIOLOGIE (ZŠ + SŠ, 15)

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKA

104 EKOLOGICKÁ STOPA (ZŠ, 20) 10
105 ODPADY A VÝZNAM JEJICH TŘÍDĚNÍ (ZŠ, 20)
106 UDRŽITELNÝ ROZVOJ A JEHO SOUVISLOSTI (ZŠ, 20)
107 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V MS KRAJI (ZŠ, 20)
311 ČÍM DOMA TOPÍME? (ZŠ, 20)
312 LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ JAKO MALÉ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ (SŠ, 20)
313 MALÉ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ A JEJICH LEGISLATIVA (G, 20)
320 EKOLOGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – PŘEDSTAVENÍ (SŠ, 20)
321 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI – OVZDUŠÍ (SŠ, 20)
322 PRAKTICKÉ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (SŠ, 20)
323 OBECNÝ POHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V MS KRAJI V ŠIROKÉM KONTEXTU (SŠ, 20)
324 EKOLOGIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI – PŘÍRODA (SŠ, 20)
325 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI – VODSTVO A JEHO OCHRANA (SŠ, 20)

HORNICTVÍ

301 ENERGETICKÉ SUROVINY A JEJICH TĚŽBA (ZŠ + SŠ, 20)
302 JÁ JSEM HORNÍK (ZŠ + SŠ, 20)
303 NEROSTNÉ SUROVINY ANEB CESTA OD TĚŽBY AŽ KE SPOTŘEBITELŮM (ZŠ + SŠ, 20)
304 HISTORIE HORNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI (ZŠ + SŠ, 20)

FYZIKA

108 OBJEVUJEME FYZIKU V KUCHYNI (ZŠ, 20)
109 OBJEVUJEME FYZIKU – OPTIKA (SŠ, 20)
110 OBJEVUJEME FYZIKU – VZDUCH (ZŠ, 20)
205 A PŘECE SE TOČÍ (ZŠ, 15)
206 CORIOLISOVA SÍLA (ZŠ + SŠ, 15)
207 MODELUJEME SLUNEČNÍ SOUSTAVU (ZŠ + SŠ, 15)
208 TŘÍDA VYNÁLEZCŮ – FYZIKA (ZŠ + SŠ, 15)
305 SVĚT ZA ZRCADLEM (ZŠ + SŠ, 20)
306 ZRCADLO V TECHNICKÉ PRAXI – PŘÍRODNÍ VĚDY (ZŠ + SŠ, 20)

CHEMIE

111 CHEMICKÝ POKUS (ZŠ, 20)
112 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE CHEMIE (ZŠ + SŠ, 20)
113 MOŽNOSTI POSILOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ VE VÝUCE CHEMIE (ZŠ + SŠ, 20)
209 PROJEKTOVÁ METODA VE VÝUCE CHEMIE (ZŠ + SŠ, 20)
210 DIDAKTICKÁ HRA VE VÝUCE CHEMIE (ZŠ + SŠ, 20)
211 MOTIVAČNÍ PRVKY VE VÝUCE CHEMIE (ZŠ + SŠ, 20)
212 TŘÍDA VYNÁLEZCŮ – CHEMIE (ZŠ + SŠ, 15)

ICT

114 BEZPEČNÁ SÍŤ (ZŠ, 15)
115 CLOUD (ZŠ + SŠ, 15)
116 INKSCAPE – TAJEMSTVÍ KŘIVEK (ZŠ, 15)
117 OFFICE KRÁSNĚJŠÍ (ZŠ + SŠ, 15)
118 ŠKOLNÍ ČASOPIS S WORDPRESSEM (ZŠ + SŠ, 15)
217 BEZPEČNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE (ZŠ + SŠ, 20)
218 SOCIÁLNÍ MÉDIA (ZŠ + SŠ, 15)
219 PREZENTUJTE (ZŠ + SŠ, 15)
314 UČÍME ICT BEZ POČÍTAČŮ (ZŠ, 20)
315 VÝUKOVÉ ZDROJE NA INTERNETU (ZŠ, 20)
316 TVORBA ANIMOVANÝCH OBRÁZKŮ (ZŠ + SŠ, 15)
317 ZÁBAVNÉ GRAFICKÉ A ANIMAČNÍ TECHNIKY (ZŠ + SŠ, 15)
318 DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE (ZŠ + SŠ, 15)
319 ZVUK A POČÍTAČ (ZŠ + SŠ, 15)

MATEMATIKA

119 PYTHAGOROVA VĚTA A JINÉ ÚLOHY ŘECKÉ MATEMATIKY (ZŠ, 20)
120 HARMONIE SFÉR (SŠ, 25)
121 FRAKTÁLY (ZŠ, 25)
213 HRY V HODINÁCH MATEMATIKY (ZŠ, 25)
214 MOBIŮV PÁSEK (SŠ, 20)
215 KŘIVKY (SŠ, 20)
216 TŘÍDA VYNÁLEZCŮ – MATEMATIKA (ZŠ + SŠ, 15)
307 KOSTKA V MATEMATICE ANEB CO S DŘEVĚNOU POMŮCKOU (ZŠ, 20)
308 DŘEVĚNÝ SVĚT HER (ZŠ, 20)
309 PYTHAGOROVA VĚTA A DŘEVĚNÉ POMŮCKY (ZŠ, 20)
310 DIGIT A SOUMĚRNOST V MATEMATICE (ZŠ, 20)
 
 

Biologie

101 Badatelsky orientovaná výuka s podporou ICT (ZŠ, 15)
 • Cílem kurzu je seznámit učitele s badatelsky orientovanou výukou a inspirovat je k tomu, aby se nebáli oživit výuku přírodopisu pomocí této metody, a naučili se k tomu využívat v hodinách přírodopisu dostupné moderní technologie, které daná škola na-bízí.
102 Jak oživit hodiny přírodopisu pomocí didaktické hry (ZŠ, 15)
 • Cílem kurzu je seznámit pedagogy blíže s didaktickou hrou jako netradiční výukovou metodou. Specifikovat její využití ve vyučovacím procesu a vymezit klady a zápory té-to metody. Zároveň je cílem, aby učitelé dokázali navrhnout konkrétní didaktické hry pro vlastní výuku.
103 Evoluce (SŠ, 15)
 • Kurs je svým tématem a rozsahem určen především pro učitele středních škol. První část bude zaměřena na aktuální trendy biologické evoluce a okrajově budou zmíněny i další teorie, které se aktuálně učí na školách, bude provedeno i porovnání mezi uče-ným a aktuálním ve světě. Druhá část se bude zabývat popisem již existujícího multi-mediálního výukového webu na téma biologické evoluce a vzniku a vývoje Země a praktických zkušeností z jeho testování ve výuce. Třetí část bude vyučována v počíta-čové učebně, kde budou popsány možnosti tvorby a využití jednoduchého výukového webu za pomoci ICT, včetně praktické tvorby části výukového webu. V této praktické tvorbě budou mít učitelé (účastníci kurzu) možnost vyzkoušet si práci s redakčním systémem, s jeho základním nastavením a ovládáním, včetně vytvoření jednoduché výukové stránky zahrnujícím i vkládání multimediálních prvků (obrázky, videosekven-ce, Flash animace) a pluginů (např. hodnotící kvíz). Získané znalosti a dovednosti pak může účastník kurzu využít pro tvorbu výukového webu na téma vznik a vývoj Země a biologické evoluce v běžné výuce, či vést žáky, aby jednotlivé webové stránky vytvořili jako skupinový projekt. 
201 Jak na badatelsky orientovanou výuku (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je vhodný pro učitele jak základních tak i středních škol. Bude zaměřen na mož-nosti zpestření výuky přírodopisu a biologie pomocí badatelsky orientované výuky s využitím dostupných prostředku ICT na škole, které jsou jim k dispozici. Nosná část kurzu bude spočívat jak v podpoře didaktické gramotnosti učitelů (účastníků kurzu) tak, aby sami byli schopni navrhnout, realizovat a důkladně promyslet tuto výuku ve vlastních hodinách. Účastníkům budou představeny různé typy zdrojů, kde mohou hledat inspiraci. Účastníci budou tvořit vlastní návrhy v duchu badatelsky orientované výuky, vyhledávat různé příklady k daným tématům a vymýšlet podnětné činnosti s podporou ICT na škole a to s ohledem na předpokládaný cíl aktivity, cílovou skupinu žáků a časové možnosti v běžné výuce popřípadě ve volitelných hodinách.
202 Biologický koutek s podporou ICT (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních škol, výjimečně i pro učitele škol středních. Bude zaměřen na možnosti zpestření výuky přírodopisu s využitím biolo-gického koutku, který si učitelé sami navrhnou. Nosná část kurzu bude spočívat v podpoře didaktické gramotnosti učitelů (účastníků kurzu) tak, aby sami byli schopni navrhnout a realizovat vlastní biologický koutek ve své škole, tvořit vlastní návrhy, vyhledávat všechny potřebné informace, zdroje a materiály k jeho ucelenému návrhu. Učitelé budou inspirováni k tomu, aby vymýšleli činnosti s podporou ICT související s biologickým koutkem pro žáky na škole a to s ohledem na předpokládaný cíl aktivity, cílovou skupinu žáků a časové možnosti v běžné výuce popřípadě ve volitelných hodinách.
203 Jak oživit hodiny přírodopisu pomocí projektové výuky (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních škol výjimečně i pro učitele škol středních. Bude zaměřen na možnosti oživení a zatraktivnění výuky přírodopisu po-mocí projektového vyučování, které si učitelé sami navrhnou. Nosná část kurzu bude spočívat v podpoře didaktické gramotnosti učitelů (účastníků kurzu) tak, aby sami byli schopni navrhnout a realizovat vlastní projekt, vést projektové vyučování a tvořit vlastní návrhy, realizovatelné na daném stupni školy.
204 Třída vynálezců – biologie (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních škol druhého stupně nebo učitele středních škol. Bude zaměřen na možnosti zpestření výuky biologie s využitím meto-diky Třída vynálezců.  Nosná část kurzu bude spočívat v seznámení učitelů s metodikou Třídy vynálezců s ohledem na obsahové zaměření v hodinách přírodopisu a biologie, aby byli učitelé schopni žáky vést, vyhledávat různé příklady k tématu vynálezců a vynálezů, a to s ohledem na předpokládaný cíl aktivity, cílovou skupinu žáků a časové možnosti v běžné výuce popřípadě ve volitelných hodinách.

Environmentální výuka

104 Ekologická stopa (ZŠ, 20)
 • Kurz je vhodný pro učitele druhého stupně základních škol a poskytne jim kompletní znalosti o možnostech kvantifikace vlivu lidských aktivit na životní prostředí (tzv. ekologická stopa), včetně praktických ukázek výpočtů ekologické stopy pro různé případy. V rámci kurzu budou jeho účastníkům představeny různé modely pro kvantifikaci ekologické stopy běžně využívané jak u nás, tak v Evropě.
105 Odpady a význam jejich třídění (ZŠ, 20)
 • Kurz je vhodný pro učitele druhého stupně základních škol a poskytne jim kompletní informace z oblasti odpadového hospodářství, jak z hlediska jeho současného i plánovaného nastavení v rámci platné i připravované legislativy, tak i z hlediska jeho specifik v rámci Moravskoslezského kraje. Představeny budou jak hlavní nedostatky současného systému odpadového hospodářství, tak možnosti jeho zlepšení, zvláštní pozornost bude věnována problematice třídění odpadů a jejich opětovného využití.
106 Udržitelný rozvoj a jeho souvislosti (ZŠ, 20)
 • Kurz je vhodný pro učitele druhého stupně základních škol a poskytne jim kompletní informace a zajímavosti z oblasti udržitelného rozvoje v celém jeho kontextu s akcentem na Moravskoslezský kraj. Pozornost bude věnována vývoji postojů k udržitelnému rozvoji jak na úrovni EU, tak v rámci ČR a především praktickým aspektům těsného vztahu mezi způsobem života a udržením rovnováhy mezi třemi základními pilíři (ekonomický, sociální a ekologický).
107 Životní prostředí v MS kraji (ZŠ, 20)
 • Kurz je vhodný pro učitele druhého stupně základních škol a poskytne jim kompletní informace a zajímavosti z oblasti životního prostředí zpracované na míru pro Moravskoslezský kraj a jeho specifika. Problematika životního prostředí Morav-skoslezského kraje bude představena z hlediska všech vzájemně se ovlivňujících aspektů, jak environmentálních, tak ekonomických a sociálních.
311 Čím doma topíme? (ZŠ, 20)
 • Kurz je vhodný pro pedagogy 2. stupně základních škol a poskytne účastníkům kompletní informace z oblasti lokálních topenišť na pojmové úrovni odpovídající da-nému vzdělávacímu stupni tak, aby získané znalosti mohli využít ve výuce. Důraz bude kladen na pohled na lokální topeniště jako malé zdroje znečišťování ovzduší, tedy problém, se kterým bojují mnohé oblasti nejen Moravskoslezského kraje. Tuto pro-blematiku je nutno diskutovat se žáky již na ZŠ, ovšem aby byla pro ně pochopitelná, je nutno prezentovat ji v terminologii odpovídající jejich vědomostní úrovni, proto je tento kurz formálně uzpůsoben právě a pouze učitelům základních škol. Kurs je dopl-něn o interaktivní počítačovou hru, kterou pedagogové obdrží k používání ve výuce.
312 Lokální topeniště jako malé zdroje znečišťování (SŠ, 20)
 • Kurz je vhodný pro pedagogy středních odborných škol a středních odborných učilišť a poskytne účastníkům komplexní informace z oblasti malých zdrojů znečišťování. Nosná část kurzu představí pohled na lokální topeniště jako malé zdroje znečišťování ovzduší, tedy problém, aktuální v Moravskoslezském kraji i v mnohých dalších krajích ČR. Účastníci kursu se seznámí s terminologií, druhy paliv a topenišť, dokáží vysvětlit jejich rozdíly a vhodné použití a to v návaznosti na další odborné předměty (fyzika, chemie, atd.). Kurz je doplněn o interaktivní počítačovou hru, kterou pedagogové ob-drží k používání ve výuce.
313 Malé zdroje znečišťování a jejich legislativa (G, 20)
 • Kurz je vhodný pro pedagogy gymnázií (volně navazuje a rozšiřuje kurz „Lokální to-peniště jako malé zdroje znečišťování“) a poskytne účastníkům globální informace z oblasti lokálních topenišť, speciálně pohled na lokální topeniště jako malé zdroje znečišťování ovzduší, tedy současný problém nejen Moravskoslezského kraje. Účast-níci kursu se seznámí s terminologií, druhy paliv a topenišť, dokáží vysvětlit jejich roz-díly a vhodné použití. Součástí kursu je seznámení s legislativními kroky vlády, popis vládních pobídek a kritické zhodnocení celosvětového problému znečišťování ovzduší. Kurs je doplněn o interaktivní počítačovou hru, kterou pedagogové obdrží k používání ve výuce.
320 Ekologie udržitelného rozvoje – představení (SŠ, 20)
 • Kurz je vhodný pro učitele středních škol a poskytne jim kompletní informace a zajímavosti z oblasti udržitelného rozvoje v celém jeho kontextu. Pozornost bude věnována vývoji postojů k udržitelnému rozvoji jak na úrovni EU, tak v rámci ČR a především praktickým aspektům těsného vztahu mezi způsobem života a udržením rovnováhy mezi třemi základními pilíři (ekonomický, sociální a ekologický).
321 Životní prostředí v Moravskoslezském kraji – ovzduší (SŠ, 20)
 • Kurz je vhodný pro učitele středních škol a poskytne jim souhrnnou informaci o problematice kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. V rámci kurzu bude před-staven vývoj kvality ovzduší v MSK v posledních 20 letech, včetně vysvětlení vlivu roz-ptylových a meteorologických podmínek a vzniku inverzních stavů. Specifická pozor-nost bude věnována jednotlivých druhům znečištění a opatřením k minimalizaci jejich negativních vlivů na kvalitu ovzduší.
322 Praktické aspekty udržitelného rozvoje (SŠ, 20)
 • Kurz je vhodný pro učitele středních škol a poskytne jim kompletní informace a zajímavosti z oblasti udržitelného rozvoje v celém jeho kontextu se zaměřením na jeho praktické aspekty. Pozornost bude věnována konkrétním nástrojům k měření naplňování principů udržitelného rozvoje a rovněž některým metodám, které v souvislosti s udržitelným rozvojem pomáhají specifikovat vliv člověka na životní pro-středí (např. ekologická stopa).
323 Obecný pohled na životní prostředí v MS kraji v širokém kontextu (SŠ, 20)
 • Kurz je vhodný pro učitele středních škol a poskytne jim souhrnnou informaci o životním prostředí Moravskoslezského kraje, jeho specifikách a zajímavostech. Po-zornost bude věnována zejména zasazení problematiky do celého kontextu z hlediska vzájemně se ovlivňujících aspektů, jak environmentálních, tak ekonomických a sociál-ních. V rámci kurzu bude rovněž provedeno srovnání kvality životního prostředí v Mo-ravskoslezském kraji s ostatními kraji v ČR.
324 Ekologie životního prostředí v Moravskoslezském kraji – příroda (SŠ, 20)
 • Kurz je vhodný pro učitele středních škol a poskytne jim souhrnnou informaci o přírodním bohatství Moravskoslezského kraje, a to jak z hlediska chráněných území, tak z hlediska ochrany půdy nebo lesních společenstvech. Pozornost bude věnována i rostlinné a živočišné říši a jejím specifikám ve srovnání s jinými kraji. Pro kompletní obsáhnutí problematiky budou vysvětleny i hlavní faktory, které ovlivňují kvalitu pří-rodního prostředí a způsoby jeho ochrany.
325 Životní prostředí v Moravskoslezském kraji – vodstvo a jeho ochrana (SŠ, 20)
 • Kurz je vhodný pro učitele středních škol a poskytne jim souhrnnou informaci o vodstvu v Moravskoslezském kraji, a to jak z hlediska představení vodního prostředí v regionu, tak faktory, které jej v Moravskoslezském kraji ohrožují a možnosti a způsoby jeho ochrany. Specifická pozornost bude věnována aktuální problematice povodňové ochrany se zaměřením na přírodě blízká protipovodňová opatření.
 

Hornictví

301 Energetické suroviny a jejich těžba (ZŠ + SŠ, 20)
 • Kurz je věnován oblasti hornictví, která je pro Moravskoslezský kraj typická. Bude se věnovat základním pojmům z oblasti nerostů - suroviny, rudy, nerudy, energetické suroviny a jejich ložiska, jenž se objevuje v učivu na ZŠ a SŠ průřezově v několika předmětech. Speciálně se pak bude věnovat popisu hlubinného dobývání, jako speci-fika Ostravsko-Karvinského revíru. V rámci společné diskuse budou rozebírané klady a zápory tohoto způsobu dobývání. Jedná se o kurz, který primárně spadá do oblasti hornictví, avšak jsou zde velmi silné mezipředmětové vazby, neboť tématu se věnují na školách i další předměty, jako je chemie, biologie, ekologie, atd.
302 Já jsem horník (ZŠ + SŠ, 20)
 • Kurz je věnován práci v oboru hornictví, jenž oproti ostatním oborům lidské činnosti vykazuje některé významné odlišnosti. Hornictví, již od svých prvopočátků bylo povo-láním nejrizikovějším a vyžadovalo tudíž daleko dříve a intenzivněji, tj. v předstihu proti povoláním ostatním, zabývat se bezpečností práce a pracovníků. A tak se obraz-ně řečeno stalo hornictví vlajkonošem boje proti pracovním rizikům a postupně vy-tvářelo řady bezpečnostních opatření a předpisů platících nejen pro práci v podzemí, ale také v postupně se rozvíjejících ostatních oborech lidské činnosti. Takto vytvářená opatření vycházející z draze získaných zkušeností při nebezpečných událostech, jakými byly např. havárie, různé důlní nehody související s přírodními anomáliemi, s tech-nikou a technologií dobývání, ale také s neznalostí přírodních zákonitostí a nedostatku vhodných technických prostředků v dolech, se stala základem pro vytvoření různých legislativních forem týkajících se toho, co dnes označujeme zkratkou BOZP (bez-pečnost a ochrany zdraví při práci) tj. zákonů, vyhlášek, předpisů, opatření atd. Tímto popsaným poznávacím procesem byly postupně získávány vědomosti a znalosti také obecně platné, které se takto staly základem bezpečné práce a ochrany zdraví pra-covníků v řadě dalších oborů lidské činnosti. Nejvýznamnější bezpečnostní rizikové faktory a řešení v oblasti hornictví s významem i pro jiná povolání jsou předmětem čtyř témat výuky uvedených v dalším popisu. Součástí kurzu bude prohlídka expozice důlního záchranářství v Landek parku, jenž je největší svého druhu na světě.
303 Nerostné suroviny aneb cesta od těžby až ke spotřebitelům (ZŠ + SŠ, 20)
 • Hornicky dobývané nerostné suroviny neodpovídají zpravidla požadavkům spotřebi-telů a musí být před dalším zpracováním nebo přímým použitím podrobeny techno-logickým procesům, jejichž cílem je zlepšení jejich užitných vlastností (snížení obsahu balastních látek, zvýšení obsahu užitkových složek). Metody, používané k tomuto účelu se v odborné praxi označují jako úprava surovin. Obdobné postupy jsou používány rovněž v případě recyklace nejrůznějších druhů odpadů. Obsahem přednášek je se-známení se základními postupy, používanými za výše uvedeným účelem, jejich cha-rakteristika a aplikační možnosti v oblasti zpracování nerostných surovin a odpadů. Část přednášek je věnována rovněž současné politice EU v oblasti. Ačkoliv je kurz za-řazen do oblasti hornictví, jsou zde patrné velmi silné mezipředmětové vazby, neboť tato oblast je probírána v několika různých předmětech na ZŠ i SŠ, jako např. chemii, ekologii a dalších.
304 Historie hornictví v Moravskoslezském kraji (ZŠ + SŠ, 20)
 • Kurz bude zaměřen na historii hornictví v Moravskoslezském kraji, s využitím pod-zemní expozice Landek parku v Ostravě. Účastníci se seznámí s historií těžby uhlí od konce 18. století do současnosti. V rámci kurzu projdou štoly pocházejících z poloviny 19. století. Vše bude doplněno odborným výkladem, zaměřeným na práci v dole, obohacený ukázkami kdysi používaných strojů. Přímo v podzemí se seznámí s podobou uhelných slojí a geologických vrstev, které je provázejí, se zařízeními zajišťujícími bezpečnost a především se dvěma kompletními stěnovými poruby. Kurz je primárně zaměřen na oblast hornictví, ale je úzce spjat s předměty jako je geologie, zeměpis, fyzika, ekologie či chemie a je proto určen pro širokou skupinu učitelů, jež mohou získané znalosti uplatnit na posílení mezipředmětových vazeb.
 

Fyzika

108 Objevujeme fyziku v kuchyni (ZŠ, 20)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních škol. Bude zaměřen na možnosti zpestření výuky fyziky využitím běžných pokusů a činností z oblasti „kuchyně“. Hlavní část kurzu bude spočívat v předvádění pokusů z běžně dostupných kuchyňských ma-teriálů tak, aby učitelé byli sami schopni tyto pokusy předvádět a motivovat žáky ke zkoumání materiálů a přístrojů, které každodenně využívají. Součástí kurzu budou ukázky využití internetu a odborné literatury. Prožitkovým vedením kurzu si učitelé osvojí roli žáka a význam skupinové výuky.
109 Objevujeme fyziku – optika (SŠ, 20)
 • Kurz je vhodný především pro učitele středních škol. Bude zaměřen na možnosti zpes-tření výuky fyziky- optiky využitím běžných pokusů a činností. Důraz bude kladen na předvádění různorodých optických pokusů tak, aby učitelé byli sami byli schopni tyto pokusy předvádět a motivovat žáky ke zkoumání jevů kolem nás. Součástí kurzu budou ukázky využití internetu a odborné literatury. Prožitkovým vedením kurzu si učitelé osvojí roli žáka a význam skupinové výuky.
110 Objevujeme fyziku – vzduch (ZŠ, 20)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních škol. Bude zaměřen na motivaci uči-telů ke zpestření výuky fyziky prostřednictvím různorodých pokusů a činností. Nosná část kurzu spočívá v předvádění pokusů zaměřených na zkoumání vlastností vzduchu (tlak, proudění, hustota, vodivost) tak, aby učitelé byli sami byli schopni tyto pokusy předvádět. Součástí kurzu budou ukázky využití internetu a odborné literatury. Pro-žitkovým vedením kurzu si učitelé osvojí roli žáka a význam skupinové výuky.
205 A přece se točí (ZŠ, 15)
 • Kurz je určen pro učitele 2. stupně základních škol, zahrnuje jednoduchou teorii elek-tromotorů. Lektor předvede řadu jednoduchých experimentů (Magnetka a elektrický proud, dva proudovodiče, magnet a proudovodič, magnet a hliníkové víčko.) Účastníci kurzu po zhlédnutí a vysvětlení ukázky budou schopni navrhnout další jevy, kde se projevuje rotace vlivem magnetického nebo elektrického pole. Předvedeme skutečný rotor a předvedeme, jak se otáčí.
206 Coriolisova síla (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních a středních škol. Bude zaměřen na možnosti zpestření výuky fyziky s využitím dostupných prostředku ICT na základní nebo střední škole, které učitelé mají k dispozici. Obsah kurzu lze využít ve volitelných i povinných předmětech fyzika a zeměpis nebo jako téma pro seminární práci či jako zajímavou nástěnku ve třídě. Kurz bude obsahovat historický výklad o Coriolisově síle a její jednoduchou definicí a několika fyzikálními vzorci, bude doplněn ukázkami videa s Coriolisovým kolotočem, vysvětlením jevu a představením možností jak si jev vy-zkoušet a přesvědčit se na vlastní kůži, jak ovlivňuje pohyb ve vztažných soustavách.
207 Modelujeme Sluneční soustavu (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních a středních škol. Účastnící se sezná-mí s veřejně dostupným softwarem Sluneční soustava a základními pojmy jako je vzdálenost v Sluneční soustavě, vesmíru, galaxiích, trajektorie umělých družic, atp. V rámci kurzu si navrhnou model Sluneční soustavy a pokusí se o jeho modelaci. Sou-částí bude také výroba otočné mapy hvězdné oblohy a popis práce s ní. Protože se jedná o téma velice populární, učitelé získají inspiraci pro oživení výuky a mnoho námětů můžou v hodině fyziky realizovat společně s žáky.
208 Třída vynálezců – Fyzika (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních škol druhého stupně nebo učitele středních škol. Bude zaměřen na možnosti zpestření výuky s využitím metodiky Třída vynálezců.  Nosná část kurzu bude spočívat v seznámení učitelů s metodikou Třídy vynálezců s ohledem na zaměření fyzika, aby byli učitelé schopni žáky vést, vyhledá-vat různé příklady k tématu vynálezců a vynálezů, a to s ohledem na předpokládaný cíl aktivity, cílovou skupinu žáků a časové možnosti v běžné výuce popřípadě ve voli-telných hodinách.
305 Svět za zrcadlem (ZŠ + SŠ, 20)
 • Kurz je určen převážně pro učitele základních a středních škol s dopadem na jejich žá-ky - studenty. Obsah bude zaměřen na metodiku výuky v oblasti využití zrcadel v běžném životě s využitím praktických vstupů do výuky fyziky (stěžejní části je optika s konkrétními výstupy ve vztahu k zrcadlům) a dalších přírodovědných oborů. Cílem bude seznámit posluchače s přípravnou, realizační – praktickou části a hodnotící fází jak ze strany učitele, tak následně i žáků. Nedílnou součástí kurzu bude snaha o začlenění posluchačů formou tvorby vlastních pomůcek do výuky (periskop aj.).Implementace praktických fyzikálních úloh do podoby projektové výuky umožňuje nenásilně posilovat u žáků vybrané klíčové kompetence, jako jsou kompetence k učení, kompetence komunikativní a zejména kompetence k řešení problémů apod. Díky kreativní tvorbě konkrétních pomůcek z běžně dostupných materiálů disponuje tento kurz vysokým stupněm interdisciplinarity. Znalosti tak účastníci kurzu mohou využít pro realizaci v rámci průřezových témat s dopadem nejen na přírodovědné ob-lasti, ale i jazykové vybavení, výtvarné a pracovní dovednosti. Kurz lze využít jako úvodní ke kurzu „Zrcadlo v technické praxi“.
306 Zrcadlo v technické praxi – přírodní vědy (ZŠ + SŠ, 20)
 • Obsah bude zaměřen na optiku, konkrétně na technické využití zrcadel, volně navazu-je na kurz Svět za zrcadlem. Kde všude zrcadlo najdeme a na co všechno jej můžeme využít? Hravou formou provede kurz účastníky celým spektrem typů zrcadel a jejich vlastnostmi, nedílnou součástí kurzu bude zapojení posluchačů, formou týmové spo-lupráce, do vytvoření co největšího portfolia využití zrcadel v praktickém životě. V kurzu bude využito exponátů zrcadel, jež byly navrženy primárně pro výuku této ob-lasti na ZŠ a SŠ. Integrací znalostí fyzikálních zákonů a aktivní práce s reálnými zrcadly (exponáty) zís-kají účastníci ucelené portfolio motivačních úloh a námětů pro vlastní implementaci nabytých vědomostí do výuky, jak běžné, tak pro speciální fyzikální semináře. Na zá-kladě konkrétních nápadů a tvorby seznamu využití zrcadel je kurz silně interdiscipli-nární a znalosti tak účastníci kurzu mohou využít pro realizaci v rámci průřezových témat s dopadem nejen na přírodovědné oblasti, ale i jazykového vybavení, výtvarné a pracovní dovednosti, s dopadem na využití zrcadel v běžném technickém životě.
 

Chemie

111 Chemický pokus (ZŠ, 20)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních škol, a to zejména učitelům 2. stupně. Bude zaměřen na možnosti zpestření výuky chemie využitím zajímavých, jednoduchých a názorných chemických pokusů, které žáky mohou motivovat ke zvýšenému zájmu o chemii jako takovou. Nosná část kurzu bude spočívat v podpoře didaktické gramotnosti učitelů (účastníků kurzu) tak, aby sami byli schopni vybrat ideální možnost zařazení chemického pokusu do výuky chemie.
112 Mediální výchova ve výuce chemie (ZŠ + SŠ, 20)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních škol a středních škol. Bude zaměřen na možnosti zpestření výuky chemie využitím prvků mediální výchovy aplikované na výuku chemie. Učitelé budou seznámeni se základními prvky mediální výchovy (převzetí multimediálních prvků a vlastní tvorba), procvičí si některé dovednosti, kte-ré jsou pro zavádění multimediální výchovy do vyučovacích hodin nezbytné.
113 Možnosti posilování klíčových kompetencí ve výuce chemie (ZŠ + SŠ, 20)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních a středních škol. Bude zaměřen na možnosti posilování vybraných klíčových kompetencí ve výuce chemie tak, aby tento proces byl nenásilný a motivační. Učitelům budou předloženy různé možnosti – např. chemický pokus, tvorba pracovního listu a v neposlední řadě cvičení a aktivity s vysokým motivačním nábojem. Součástí kurzu budou i vybrané hry směřující k posílení klíčových kompetencí.
209 Projektová metoda ve výuce chemie (ZŠ + SŠ, 20)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních a středních škol.  Bude zaměřen na metodiku zavádění projektové metody do výuky chemie a jiných přírodovědných oborů (vysoký stupeň interdisciplinarity). Cílem bude také seznámit posluchače s přípravnou, realizační a hodnotící fází jak ze strany učitele, tak žáků. Nedílnou sou-částí kurzu bude snaha o začlenění posluchačů formou tvorby vlastní prezentace. Problematika projektové metody jako moderní skupinové metody se dostává do popředí zájmů učitelů s realizací Nové kurikulární reformy, protože umožňuje ne-násilně posilovat u žáků vybrané klíčové kompetence, jako jsou kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence řešení problémů apod. Projektová metoda se výrazně zefektivnila zapojením ICT do výuky a možností studia několika nezávislých zdrojů informací. Vzhledem k vysokému stupni interdisciplinarity je vhodná také pro realizaci v rámci průřezových témat.
210 Didaktická hra ve výuce chemie (ZŠ + SŠ, 20)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních a středních škol.  Bude zaměřen na metodiku didaktických her a jejich možné využití ve výuce chemie na základních a středních školách. Posluchači budou seznámeni s typologií didaktických her, které budou doloženy praktickými ukázkami.  Didaktická hra je v současné době málo vyu-žívanou motivační metodou. Jedním z důvodů je bezesporu i nedostatek znalostí o této vyučovací metodě. Kurz má proto posluchačům didaktickou hru přiblížit a naučit je s ní pracovat, a to jak v povinné, tak volitelné či nepovinné formě výuky chemie na základních a středních školách.
211 Motivační prvky ve výuce chemie (ZŠ + SŠ, 20)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních a středních škol.   Bude zaměřen na motivaci, aktivizaci a motivační prvky v hodinách chemie – tj. na motivační metody (vyprávění, chemický experiment, hru), formy výuky (povinné a nepovinné) a prostředky (pracovní listy, internet), které mohou výrazně ovlivnit u žáků zájem o předmět. Motivace je významná složka výchovně vzdělávacího procesu, která má výrazný vliv na zaujetí žáka, získání jeho vztahu o předmět (chemii), příp. na volbu je-ho budoucího povolání. Proto je nezbytně nutné ukázat učitelům z praxe možnosti zapojení motivačních prvků do výuky chemie. V rámci kurzu budou učitelé seznámeni nejen s přehledem motivačních prvků, ale také jim bude nabídnuto velké množství konkrétních příkladů, jak je možné žáky ve výuce chemie motivovat. Kurz probíhá ve-směs dialogicky, tj. ve smyslu aktivní spolupráce s účastníky kurzu.
212 Třída vynálezců – Chemie (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních škol druhého stupně nebo učitele středních škol. Bude zaměřen na možnosti zpestření výuky chemie s využitím metodi-ky Třída vynálezců.  Nosná část kurzu bude spočívat v seznámení učitelů s metodikou Třídy vynálezců s ohledem na zaměření chemie, aby byli učitelé schopni žáky vést, vyhledávat různé příklady k tématu vynálezců a vynálezů, a to s ohledem na předpo-kládaný cíl aktivity, cílovou skupinu žáků a časové možnosti v běžné výuce popřípadě ve volitelných hodinách.

ICT

114 Bezpečná síť (ZŠ, 15)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních škol. Je primárně zaměřen na bez-pečnostní rizika a úskalí práce na PC i Internetu, používání hesel a možnosti šifrování komunikace.
115 Cloud (ZŠ + SŠ, 15)
 • Cílem kurzu je objasnit pojem cloud computing a rozebrat možnosti, přínosy a limity jeho využití v práci učitele, žáků a třídy, a to nejenom ve výuce, ale také pro vlastní potřebu. Pro rychlý a snadný začátek se účastníci kurzu naučí zacházet se sadou bez-platných nástrojů Google pro práci ve virtuálním prostředí. Kromě získání nových zna-lostí a dovedností účastníci navrhnou a prodiskutují své vlastní návrhy a řešení.
116 Inkscape – tajemství křivek (ZŠ, 15)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních škol. Je primárně zaměřen na využití prostředků výpočetní techniky pro tvorbu vektorových grafických souborů v oblasti vzdělávání.
117 Office krásnější (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurs je vhodný pro učitele obou stupňů základní školy i učitele středních škol, kterým umožní naučit se pracovat se styly dokumentu, vytvořit vlastní styl (obzvláště vhodné pro jednotnou koncepci dokumentů dané školy) a používat podmíněné formátování například v klasifikačních tabulkách pro zvýraznění a zpřehlednění obsahu. Kurs je vhodný i k nastínění možných témat výuky ICT. Kurs je ukončen testem, ve kterém účastnící vytvoří dokumenty s požadovaným formátováním.
118 Školní časopis s Wordpressem (ZŠ + SŠ, 15)
 • Základní principy a zásady vedení časopisu, ovládání redakčního systému WordPress - vytvoření a úprava webové stránky, založení a správa rubrik, vkládání a administrace uživatelských příspěvků. Ověří si možnosti instalace redakčního systému WordPress, provádění základních administrátorských nastavení, či přidělování uživatelských oprávnění jednotlivým uživatelům.
217 Bezpečná elektronická komunikace (ZŠ + SŠ, 20)
 • Popis základních nebezpečí elektronické komunikace (kyberšikana, kybergrooming,…) s příklady z reálného života. Účastník kurzu se seznámí, jak tyto znalosti předat svým žákům (studentům) na svém pracovišti příjemnou a zábavnou formou (hry, besedy, informační portály)
218 Sociální média (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je zaměřen na problematiku, možnosti a limity využití sociálních médií v práci učitele a třídy. Podává přehled o nejpoužívanějších druzích sociálních médií: diskuz-ních fórech (Q&A portálech), sociálním záložkování, sdílení multimediálního obsahu, wikis, blozích, mikroblozích a sociálních sítích.
219 Prezentujte (ZŠ + SŠ, 15)
 • Seznámeni s alternativními možnostmi tvorby prezentací. Široké možnosti online zdrojů tvorby prezentací včetně výhody neomezeného přístupu, úpravy a spuštění z libovolného počítače, připojeného k Internetu. Práce s grafickými soubory, odkazy na další internetové zdroje. Tvorba prezentací pomocí zdrojů Projeqt, Spicynodes a Prezi.
314 Učíme ICT bez počítačů (ZŠ, 20)
 • Experimentální a revoluční technologie výuky některých oblastí předmětu Informační technologie na druhém stupni ZŠ, která probíhá bez počítačů. Základ tohoto kurzu je inspirován projektem Computer Science Unplugged a primárním cílem je představení binární soustavy, reprezentace bitmapové grafiky a základů komprimace hravou for-mou.
315 Výukové zdroje na Internetu (ZŠ, 20)
 • Obsahem kurzu je seznámení pedagogů s možnostmi, které nabízí široké spektrum in-ternetových online aplikací. Pedagogové různých oborů tak mohou zatraktivnit či do-plnit výuku ve všech vyučovaných předmětech o žádané interaktivní prvky, logické hry a kvízy s jednoduchou editací obsahu, sdílení postupu řešení konkrétního problému pomocí myšlenkových map, realizaci výstupů díky online prezentačním nástrojům a mnohé další.
316 Tvorba animovaných obrázků (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je vhodný pro učitele 2. stupně základních škol i učitele středních škol, kterým umožní naučit se vytvářet jednoduché animované texty a obrázky. Učitelé již během kurzu uplatní získané znalosti při tvorbě jednoduchých výukových animací, které mo-hou využít pro prezentaci na interaktivní tabuli nebo ve vytvářených výukových po-můckách. Kurz je vhodný také k nastínění možných témat výuky ICT.
317 Zábavné grafické a animační techniky (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je vhodný pro učitele 2. stupně základních škol a učitele středních škol, kterým umožní zvládnout zábavné grafické a animační techniky. Učitelé již během kurzu uplatní získané znalosti při vlastní tvorbě karikatury, morphovaného videa a rozpohybování obrázku obličeje doplněného zvukovou nahrávkou. Kurz je vhodný také k nastínění možných témat výuky ICT.
318 Digitální fotografie (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je vhodný pro učitele 2. stupně základních škol i učitele středních škol, a představí práci s digitální fotografií, fotografickou technikou a dalším technickým zařízením, které je při fotografování používáno. Účastníci se dozvědí, jak správně na-stavit expozici snímku, bude představena práce se stativem a externím bleskem. Nau-čí se základy kompozice a perspektivy na fotografii, a práci s hloubkou ostrosti. Při ře-šení konkrétních úkolů si prakticky procvičí úpravu fotografií na počítači.
319 Zvuk a počítač (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je vhodný pro učitele 2. stupně základních škol i učitele středních škol, kterým umožní naučit se pracovat se zvukem na počítači. Během kurzu se seznámí s digitalizací zvuku do počítače, využití psychoakustiky při komprimaci zvuku a seznámí se s nejpoužívanějšími zvukovými formáty. V praktické části kurzu si účast-níci vyzkouší nahrávání zvuku do počítače, jeho stříhání a aplikace jednoduchých efektů. Dále se seznámí s MIDI a notačním softwarem. Poslední část kurzu bude věnována prostorovému zvuku a účastníci se naučí vytvářet 3D zvuk.

Matematika

119 Pythagorova věta a jiné úlohy řecké matematiky (ZŠ, 20)
 • Kurz je určen pro učitele ZŠ. Poskytne účastníkům příklady využití tvořivého potenciá-lu dětí při objevování Pythagorovy věty a jiných zákonitostí a vztahů, historický pohled a přemýšlení o tom, jak k objevům v historii docházelo. Důraz je kladen na univerzální metodu výuky, objevy hravou a motivující formou, ukázky her a interaktivních pomůcek.
120 Harmonie sfér (SŠ, 25)
 • Kurz je určen pro učitele SŠ se zaměřením na matematické obory: matematika, fyzika, informatika. Na jednoduchých geometrických objektech budou ilustrovány pokročilejší (ale zajímavé) matematické funkce a pojmy, které nejsou pro svou zdánlivou složitost obvykle ve výuce na středních školách zmiňovány a to způsobem uplatnitelným i ve středoškolském prostředí. Také bude předestřen historický vývoj čísla pí a matematiky vztahující se k pojmům kruhu, koule, atd.
121 Fraktály (ZŠ, 25)
 • Kurz je určen pro učitele druhého stupně ZŠ. Bude zaměřen na obeznámení se s novým oborem matematiky – fraktální geometrií a budou prezentovány nejrůznější nápady jak zajímavě využít tyto nové poznatky na zpestření a zvýšení motivace výuky matematiky – geometrie i aritmetiky.
213 Hry v hodinách matematiky (ZŠ, 25)
 • Kurz je vhodný pro učitele základních škol a bude věnován ukázkám možností využití her v hodinách matematiky s didaktickým podkladem (možnost vlastní tvorby her, ča-sová náročnost, doporučení pro různé věkové skupiny, provázanost s učivem, hledání strategie, různé způsoby využití atp.)
214 Mobiův pásek (SŠ, 20)
 • Kurz je určen pro učitele SŠ. Na ukázce čtyř témat z historie topologie bude předve-den možný tvořivý přístup k výuce matematiky – řešení zajímavých a zajímavě formu-lovaných úkolů, shrnutí poznatků, formulování hypotézy a její následné ověření nebo případné vyvrácení. Každá hodina bude obohacena historickou vložkou, kde zdůraz-níme podíl historie na vzdělávacím procesu.
215 Křivky (SŠ, 20)
 • Kurz je určen pro učitele středních škol. Posluchači se hravou a interaktivní formou seznámí s některými příklady křivek a objeví jejich výskyt ve světě kolem nás.
216 Třída vynálezců – Matematika (ZŠ + SŠ, 15)
 • Kurz je vhodný především pro učitele základních škol druhého stupně nebo učitele středních škol. Bude zaměřen na možnosti zpestření výuky matematiky s využitím metodiky Třída vynálezců.  Nosná část kurzu bude spočívat v seznámení učitelů s metodikou Třídy vynálezců s ohledem na matematiku, aby byli učitelé schopni žáky vést, vyhledávat různé příklady k tématu vynálezců a vynálezů, a to s ohledem na předpokládaný cíl aktivity, cílovou skupinu žáků a časové možnosti v běžné výuce po-případě ve volitelných hodinách.
307 Kostka v matematice aneb co s dřevěnou pomůckou (ZŠ, 20)
 • Obsah kurzu bude zaměřen na metodiku moderní výuky pomocí dřevěných pomůcek s prioritou KOSTKY pro oblasti využití nejen v běžném životě s využitím praktických vstupů do výuky matematiky a dalších přírodovědných oborů. Cílem bude seznámit posluchače s různými vlastnostmi a možnostmi práce s dřevěným exponátem, se-známí se s aktivitami a hrami, při nichž lze kostku využít jak pro vysvětlení, tak pro upevnění vybraných matematických pojmů. Kurz také nabídne ukázku kreativní tvorby této dřevěné pomůcky a jejich alternativ, jenž mohou učitelé využít k posílení mezipředmětových vazeb (exponáty lze vyrobit v rámci předmětů, jako jsou technické práce, výtvarná výchova, atd. a v hodinách matematiky s nimi lze dále pracovat).
308 Dřevěný svět her (ZŠ, 20)
 • Kurz představí sady dřevěných pomůcek včetně jejich variability a možnosti vlastní výroby jako jednoho z průřezových témat prolínajících matematiku a fyziku s technickými pracemi, výtvarní výchovou a dalšími předměty, s podporou manuální zručnosti u žáků. Cílem bude seznámit posluchače jednak s tvorbou návrhů a samotnou výrobou vlastních pomůcek, a také s možnostmi využití dřevěných expo-nátů (hry a hlavolamy) v praktické výuce a to jak ze strany učitele, tak z pohledu žáka a jeho vlastní kreativity. Nedílnou součástí kurzu bude snaha o začlenění posluchačů formou vlastních aktivit a nápadů a inspirací, jak pracovat s dřevěnými exponáty.
309 Pythagorova věta a dřevěné pomůcky (ZŠ, 20)
 • Kurz je zaměřen na využití dřevěných pomůcek (skládaček a her) při výuce Pythago-rovy věty. Toto téma je jedno z často vyučovaných pouhým „sdělováním faktů“ a u žáků chybí hlubší představa, která může být ideálně vybudována právě pomocí po-chopení prostřednictvím „vlastního objevu“ této zákonitosti přes vhodně navržené skládačky a hry. Při dobré motivaci žáků lze dřevěnými pomůckami objevovat další vztahy a vlastnosti (nejen geometrické), jenž při formálním zavedení matematickými pojmy žákům pomohou k jasnější představě a tedy i jejich zapamatování bude pro ně snazší. V rámci kurzu se účastnící seznámí s tvorbou samotných pomůcek i s tím, jak je účelně ve výuce používat, případně jak lze kreativně tyto pomůcky modifikovat. Díky cenové nenáročnosti výroby takových pomůcek, jejich oblíbenosti a relativně velké variabilitě, je možné využít získané znalosti a dovednosti v hodinách matematiky pro všechny věkové kategorie žáků.
310 Digit a souměrnost v matematice (ZŠ, 20)
 • Kurz je zaměřen na využití jednoho s exponátů sady dřevěných hlavolamů, tzv. hry DIGIT, jenž procvičuje především logické myšlení, nicméně lze ji použít k procvičení celé řady dalších matematických pojmů, jako například souměrnost. Cílem bude seznámit posluchače s možnostmi využití exponátů DIGIT, a nabídnou pedagogům možné způsoby vytváření nových nápadů pro praktickou výuku matematiky (logiky a dalších oblastí). Formou hry budou posluchači začleněni do vlastních aktivit a tvorby nápadů. Implementace praktických aktivit a matematických úloh do podoby moderní aktivní výuky umožňuje nenásilně posilovat u žáků vybrané klíčové kompetence a díky kreativním aktivitám u konkrétních pomůcek, jenž je možné vyrobit z běžně dostupných materiálů, je jejich využitelnost ve výuce jednoduchá a přitom účelná zábavná. Kurz volně navazuje na kurz „Dřevěný svět her“.